70 lat polskiej informatyki

Wydarzenia stowarzyszone

Imprezy stowarzyszone są to przedsięwzięcia organizowane przez inne organizacje, jakie odbędą się w 2018 roku, które wpisują się w tematykę obchodów jubileuszu 70-lecia informatyki polskiej oraz ŚDSI i będą objęte ich logiem. Lista pozycji będzie uzupełniana na bieżąco.

Forum Gospodarcze TIME (Telekomunikacja-Internet-Media-Elektronika)
organizator: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
termin: 5-6 marca 2018
miejsce: Hotel Hilton, Warszawa, ul.Grzybowska 63

X Forum gospodarcze TIME to spotkanie europejskiego przemysłu cyfrowego. Przez dwa dni goszczono w Warszawie liderów europejskiego przemysłu ICT, którzy realizują transformację przemysłową Industrie 4.0. Tematyka Forum zaproponowana przez zarządy Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) i Zrzeszenie Przemysłu Elektrotechnicznego (ZVEI) z Niemiec, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno licznie obecnej administracji państwowej jak i przedstawicieli całej branży elektroniki i teleinformatyki.

Przemówienie inauguracyjne Forum wygłosiła Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, wskazując na kluczowe znaczenie integracji rynku UE dla przyspieszenia rozwoju gospodarczego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pierwszy dzień poświęcono problematyce rozwoju przemysłu 4.0, a drugiego omawiano warunki, które pozwolą na przyspieszenie inwestycji w sieci 5G. W czasie dwóch sesji plenarnych oraz siedmiu tematycznych praktycznie wszyscy prelegenci i uczestnicy dyskusji wskazywali na wpływ sztucznej inteligencji na dalszy rozwój przemysłu i infrastruktury.

Międzynarodowy format Forum został pokreślony przez fakt, że pierwszy dzień konferencji został objęty patronatem europejskiego zrzeszenia krajowych i branżowych organizacji przedsiębiorstw ORGALIME, a drugi dzień odbył się pod skrzydłami europejskiej organizacji przemysłu cyfrowego DigitalEurope. Przemówienia programowe w imieniu tych organizacji wygłosili dyrektorzy generalni.

KIGEiT zasygnalizowała konieczność uruchomienia trójtorowej polityki społeczno-gospodarczej obejmującej sferę społeczną, przemysłową oraz infrastrukturalną. Pokazano, że pozwoli to na ograniczenie napięć społecznych będących skutkiem szybkich zmian na rynku pracy oraz zwiększenie korzyści wynikających ze wzrostu produktywności.

W drugim dniu szczególnie istotny głos zabrał Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy, przedstawiając dylematy i szanse polskiego rynku teleinformatycznego. W obszernej prezentacji omówił problemy, które wymagają rozwiązania oraz liczbowo opisał potencjał wzrostu, jaki drzemie w rozwoju sieci transmisji danych 5G. Olbrzymie zainteresowanie wzbudziła też prezentacja Dyrektora Biura ds. Standaryzacji ITU-T Cheasub Lee.
W czasie dyskusji tematycznych mocno wybrzmiał apel przedsiębiorców o budowę naprawdę jednolitego rynku i niwelowania różnic rozwojowych pomiędzy poszczególnymi regionami UE. Z przebiegu siedmiu sesji wynikają następujące wnioski:

  • rozwój gospodarczy w najbliższych latach będzie kształtowany przez implementacje „technologii myślenia”,
  • usieciowienie produktów materialnych będzie ulegać dalszemu przyspieszeniu, zatem konieczne jest budowanie warunków zapewniających ich interoperacyjność,
  • regulacje prawne mają coraz większy wpływ na kształt rynku i tempo rozwoju technicznego i społecznego,
  • rośnie znaczenie gospodarcze tzw. ekonomii skali, co przekłada się na konieczność tworzenia zunifikowanego prawa w ramach dużych obszarów gospodarczych,
  • rosnąca rola innowacyjności i wiedzy w życiu społeczno-gospodarczym spowoduje głębokie zmiany w strukturze zatrudnienia

Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego
organizator: Fundacja Edukacyjna “Perspektywy”, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
termin: 17 kwietnia 2018
miejsce: Hotel Hilton, Warszawa

Forum i Rankingu Studiów Inżynierskich promuje najlepsze wzorce w dziedzinie kształcenia kadr dla przemysłu wysokich technologii. Forum było miejscem debaty nad wyzwaniami technologicznej przyszłości, potrzebie ściślejszej współpracy uczelni i przemysłu wysokich technologii a także potrzebie zapewnienia absolwentom kierunków inżynierskich odpowiednich kompetencji w tym zakresie.

Doroczny ranking ogłoszony na zakończenie Forum obejmował 21 kategorii studiów inżynierskich, które były oceniane przez Kapitułę pod kątem ich prestiżu, potencjału akademickiego, efektywności naukowej i dydaktycznej, innowacyjności i dalszych losów absolwentów.


Spotkanie “Łódzkie promuje ŚDSI”
organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
termin: 17 maja 2018
miejsce: Łódź, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8

„Województwo Łódzkie włączyło się w ogólnopolskie obchody ŚDSI organizując konferencję pn. „Łódzkie promuje Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego”. Marszałek Województwa Łódzkiego zaprosił na konferencję skierowaną do osób 45+ zainteresowanych podnoszeniem umiejętności cyfrowych w ramach projektu,,Ucyfrowieni”.
„Ucyfrowieni” to wcielenie w życie idei: „samorząd bliżej obywatela”. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego jako pierwszy w Polsce zrealizował taki projekt, skierowany do mieszkańców regionu. W działaniach wsparli go patroni honorowi: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polskie Towarzystwo Informatyczne, łódzkie Uniwersytety Trzeciego Wieku.

W programie znalazły się m.in.: prezentacja projektu pn. „Ucyfrowieni” i prezentacje nt. praktycznego wykorzystania sztucznej inteligencji. Znane osoby opowiedziały, jak w swojej pracy i aktywnościach wykorzystują nowoczesne technologie cyfrowe. Atrakcją dla uczestników był pokaz w planetarium EC1. Konferencja odbyła się w industrialnej przestrzeni wykorzystującej nowoczesne technologie korespondujące znakomicie z tematyką wydarzenia i stanowiła zwieńczenie cyklu szkoleń prowadzonych od stycznia br.


Konferencja “Problemy Społeczeństwa Informacyjnego”
organizator: Katedra Społeczeństwa Informacyjnego, WNEiZ, US
termin: 18 maja 2018
miejsce: Szczecin, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. A. Mickiewicza 64

18.05.2018 roku w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Problemy Społeczeństwa Informacyjnego. Tym razem tematem przewodnim była analiza szeroko pojętych relacji człowiek – komputer. Udało się stworzyć forum dla wymiany poglądów na temat aktualnego stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a także dokonać pewnej retrospekcji w związku z 70–leciem Polskiej Informatyki.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:
• Interdyscyplinarne spojrzenie na użytkownika komputera – społeczne, kulturowe, psychologiczne, prawne, fizjologiczne
• Zagrożenia dla człowieka ze strony technologii informacyjnych i sposoby ochrony – infouzależnienia, cyberprzemoc, przestępczość komputerowa, monotypiczność pracy przy komputerze, ergonomia pracy z komputerem.
• Sztuczna inteligencja, internet rzeczy – realne możliwości zastąpienia człowieka czy niespełnione pragnienia.
• Informatyka afektywna – metody i narzędzia rozpoznawania, analizy, interpretacji i symulacji stanów emocjonalnych użytkowników komputerów.
• Media społecznościowe – nowe możliwości komunikacji
• Informatyk a użytkownik komputera – podobieństwa i różnice.

Konferencję otworzyła prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk, która ogłosiła wyniki konkursu studenckiego na najlepsze prace z obszaru społeczeństwa
informacyjnego. Do finału konkursu zakwalifikowano dziewiętnaście projektów przygotowanych przez studentów US z kierunków Przedsiębiorczość i Inwestycje, Informatyka i Ekonometria oraz Prawo. Następnie głos zabrali prelegenci. Konferencję zakończyło wystąpienie Przewodniczącej Komitetu Programowego – Profesor Agnieszki Szewczyk na temat e-rozrywki. Uczestniczy mieli okazję podyskutować na temat różnorodnych aspektów gier komputerowych, ich wad, zalet oraz wpływu na życie człowieka w różnym okresie rozwoju. Szeroka tematyka konferencji przyciągnęła ponad 70 słuchaczy, oprócz pracowników uczelni również przedstawicieli Urzędu Miasta Szczecin, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Statystycznego w Szczecinie oraz liczne grono studentów kognitywistyki.


Przeszłość Dolnego Śląska we wspomnieniach i archiwaliach
organizator: Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska oraz byli pracownicy WZE ELWRO
termin: 8 czerwca 2018
miejsce: APWr, Pomorska 2, Wrocław

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów Archiwum Państwowe we Wrocławiu zaprosiło do swoich sal wystawowych na spotkanie pt. “Przeszłość Dolnego Śląska we wspomnieniach i fotografiach”, poświęcone historii Wrocławskich Zakładów Elektronicznych ELWRO. Uroczystość została przygotowana we współpracy z grupą byłych pracowników WZE ELWRO z okazji 70-lecia polskiej informatyki.

Jubileusz był okazją do prezentacji różnych form źródeł historycznych związanych z WZE „ELWRO”. Obok części wspomnieniowej (Oral history), w której przedstawiciele dawnej załogi podzielili się własnymi refleksjami, odbył się multimedialny pokaz Ludzie ELWRO, przedstawiający sylwetki najbardziej zasłużonych osób. Wydarzeniom towarzyszyła wystawa materiałów archiwalnych ELWRO z zasobu Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Inicjatywa adresowana była do wszystkich znawców i sympatyków elektroniki i informatyki, a zwłaszcza do młodzieży szkolnej i studentów.


Konferencja InfoTRAMS-security
organizator: ISSA Polska, ISC2 Poland Chapter, PTI
termin: 14 czerwca 2018
miejsce: Aula Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej w Warszawie, ul. Rektorska 4 (przy metro Politechnika)

W tym roku wydarzenie wpisuje się w obchody jubileuszu 70-lecia polskiej informatyki. Z tego względu obrady otworzyła prezentacja historyczna. Agenda dotyczyła łańcucha etapów cyberataku (kill chain). Przedstawione były rozwiązania przydatne przy technicznych aspektach wykrywania incydentów w systemach informacyjnych oraz analizy pierwotnej przyczyny ich wystąpienia i śladów zdarzeń towarzyszących (incident forensic).

Konferencja była podzielona na kilka ścieżek:
– Bezpieczeństwo – aspekty techniczne,
– Zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
– Audyt IT.

W trakcie konferencji zostały zaprezentowane przykłady ostatnich kampanii spamowych i proaktywne metody eliminacji zagrożeń zaawansowanych ataków kierowanych (APT).


Konferencja „Umiejętności cyfrowe 2018PI”
organizator: Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne
termin: 21 czerwca 2018
miejsce: Warszawa, sala konferencyjna Orange

Konferencja „Umiejętności cyfrowe 2018.pl” zgromadziła 21 czerwca w Warszawskim Domu Technika NOT ponad 100 uczestników. Wydarzenie otworzył Włodzimierz Marciński – Prezes PTI i Przewodniczącym Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych (SPRUC), które organizowało wydarzenie wraz z Instytutem Spraw Publicznych. Partnerem konferencji – oprócz Polskiego Towarzystwa Informatycznego – były firmy Orange Polska, Huawei Polska oraz Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

W trakcie uroczystego otwarcia konferencji Minister Cyfryzacji Marek Zagórski podsumował ostatnie działania resortu na rzecz poprawy umiejętności cyfrowych – szkolenie nauczycieli, którzy będą uczyć podstaw programowania w klasach I-III, projekt skierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych – czyli Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Ogólnopolską Sieć Edukacyjna (OSE) oraz przygotowywany system doszkalania kadry nauczycielskiej w zakresie korzystania z narzędzi cyfrowych. Jako kolejny głos zabrał Witold Drożdż, Dyrektor wykonawczy ds. korporacyjnych Orange Polska – partnera strategicznego wydarzenia.

Następnie uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z wynikami raportu DESI (Digital Economy and Society Index), który przygotowuje corocznie Komisja Europejska. Mimo ciągłego postępu w zakresie cyfryzacji, Polska znalazła się w tym roku ponownie na odległym, 24. miejscu tego rankingu. Kolejny punkt agendy obejmował debatę na temat jednolitego rynku cyfrowego i umiejętności cyfrowych Polaków. Jako paneliści wystąpili: Tomasz Kulisiewicz – sekretarz Rady ds. Kompetencji Sektora IT oraz Maciej Groń – Dyrektor Departamentu Polityki Międzynarodowej w Ministerstwie Cyfryzacji.

Pierwszą część konferencji zakończył blok poświęcony programowi Dostępność+. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Paweł Chorąży opowiedział o idei tej inicjatywy, a także poinformował o toczących się pracach nad ustawą o dostępności. Następnie przedstawiciele czterech organizacji – Orange, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Uniwersytetu Dzieci i Polskiego Towarzystwa Informatycznego – podpisali deklarację przystąpienia do programu Dostępność+.

Po przerwie obrady zamieniono na pracę w grupach, w formule Knowledge Café. Uczestnicy dyskutowali o możliwych sposobach realizacji kolejnych recept – koniecznych, aby w przyszłości poprawić stan umiejętności cyfrowych w Polsce. Wśród tych kluczowych zaleceń znalazło się: 1) uwzględnienie w programach nauczania w szkołach i na wyższych uczelniach zdobycia umiejętności cyfrowych na wysokim poziomie; 2) dostępność cyfrowych usług publicznych dla obywateli ze specjalnymi potrzebami; 3) nauka przez całe życie, możliwość podniesienia umiejętności cyfrowych dla każdego obywatela; 4) edukacja umożliwiająca zrozumienie i ograniczenie skutków przemocy cyfrowej, mowy nienawiści, manipulacji i fałszywych informacji w sieci; 5) nauczanie z wykorzystaniem nowych technologii, w sposób ciekawy i twórczy. Dyskusje w grupach zostały podsumowane podczas sesji.

Zwieńczeniem konferencji było ogłoszenie „Listy 100”, na której znalazły się osoby szczególnie zasłużone na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Imiona i nazwiska laureatów odczytał Włodzimierz Marciński oraz Marzena Śliz, Dyrektor public affairs Huawei Polska, która to firma była głównym partnerem „Listy 100” w 2018 r. Uroczyste wręczenie dyplomów wszystkim laureatom nastąpi jesienią.


Ogólnopolski Dzień Popularyzacji Matematyki
organizator: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
termin: 13-14 września 2018
miejsce: MiNI PW, Warszawa

Już po raz czwarty Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej organizuje ogólnopolski Dzień Popularyzacji Matematyki. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Matematyka dla Informatyki – pragniemy w ten sposób włączyć się w obchody jubileuszu 70 lat polskiej informatyki. Ze względu na ogromne zainteresowanie tym wydarzeniem w latach ubiegłych, najbliższy DPM potrwa aż dwa dni. 13 września 2018r. Zaprosimy na nasz Wydział uczniów liceum, gimnazjum i najstarszych klas szkoły podstawowej, natomiast zajęcia 14 września 2018r. dedykowane będą uczniom szkół podstawowych.

Tradycyjnie już zapraszamy wszystkich pasjonatów matematyki i informatyki na zajęcia popularnonaukowe przygotowane specjalnie dla nich przez wybitnych wykładowców z całej Polski. Odbywać się będą liczne wykłady, warsztaty, konkursy, pokazy i inne atrakcje związane z matematyką i informatyką. Uczestnicy będą mieli okazję nie tylko pogłębić swoją wiedzę matematyczną, ale także dostrzec szerokie zastosowania królowej nauk w naukach technicznych, przede wszystkim w informatyce. Jak co roku będzie to również okazja do zmierzenia się z zadaniami olimpijskimi, a także do zabawy nauką.


Kongres IFIP
organizator: Politechnika Poznańska, PCSS
termin: 17-21 września 2018
miejsce: Poznań

W dniach 17-21 września 2018 r. odbędzie się w Poznaniu Kongres Międzynarodowej Federacji Przetwarzania Informacji (IFIP). Polska będzie po raz pierwszy gościć to odbywające się co trzy lata niezwykle ważne dla światowej społeczności informatyków wydarzenie. Jest to unikalna okazja nie tylko do spotkania legendarnych pionierów komputeryzacji, ale też prezentacji polskich osiągnięć na międzynarodowym forum.


Forum Teleinformatyki
organizator: BizTech Konsulting SA, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
termin: 28 września 2018
miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie

Forum Teleinformatyki jest najstarszą (od 1995 roku) i aktualnie największą krajową konferencją branży IT dla sektora publicznego. Począwszy od pierwszej edycji, Forum niezmiennie porusza najbardziej aktualne zagadnienia związane z praktycznym zastosowaniem informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju, tym samym odzwierciedla rozwój polskiego rynku IT. Podczas konferencji wręczane są nagrody za szczególne osiągnięcia w różnych obszarach informatyki. Najważniejsze z nich to Nagroda im. Marka Cara i „Złoty Herold”. W bieżącym roku odbędzie się XXIV edycja Forum. Na Forum wystąpi z wykładem o historii informatyki polskiej, obchodzącej jubileusz 70-lecia, Wiceprezes PTI, Marek Hołyński.


Konferencja “Od matematyki do informatyki. 1948-2018”
organizator: Województwo Łódzkie;  współorganizator: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
termin: 3 października 2018
miejsce:  sala Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ul. Narutowicza 34, Łódź – w godzinach 09:30-15:15
2018 jest rokiem szczególnym dla rozwoju informatyki w Polsce. W Polsce w 1948 roku rozpoczęły się pierwsze prace w Państwowym Instytucie Matematycznym nad skonstruowaniem pierwszego polskiego komputera. Co prawda nazwa “informatyka” dla tej dziedziny pojawiła się dopiero w 1968 roku, ale to właśnie w bieżącym roku obchodzimy 70. rocznicę narodzin polskiej informatyki. Informatyka znacząco przyczyniła się do przemian gospodarczych, jak również społecznych. Zmieniła styl życia. Należy podkreślić, że kobiety – koderki miały niebagatelny wkład w rozwój informatyki w Polsce.

W bieżącym roku patronami obchodów 70. rocznicy Informatyki Polskiej są najwyższe władze państwowe i główne media, a koordynatorem jest Polskie Towarzystwo Informatyczne, które jest patronem honorowym projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie pn. “Ucyfrowieni”. Konferencja pn. „Od matematyki do informatyki. 1948-2018” organizowana przez Województwo Łódzkie ujęta została w ramie programowej ogólnopolskich obchodów jubileuszu 70. rocznicy Informatyki Polskiej, co podnosi rangę tego wydarzenia i przyczyni się do popularyzacji zagadnień związanych z rozwojem informatyki.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele województw RP, będących jednocześnie członkami SPRUC, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego z terenu województwa łódzkiego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego O/Łódzki, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, Redakcji IT w Administracji, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności.


Seminarium „Co było w Polsce przed informatyką?”
organizator: Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne
termin: 16 października 2018
miejsce: Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5

Zanim w 1948 roku powołano w Polsce pierwszą placówkę naukową zajmującą się elektroniczną techniką obliczeniową, na początku XX wieku lwowska szkoła matematyczna nie miała sobie równych w Europie. Poziom nauk matematycznych oraz kreatywność inżynierów polskich był tak wysoki, że pozwolił w roku 1920 na zakłócanie łączności armii bolszewickiej oraz odczytywanie jej szyfrów. Inne dowody matematycznego i algorytmicznego myślenia Polaków dała historia łamania szyfrów Enigmy. Okres „przedkomputerowy” w Polsce zamyka powołanie w grudniu 1948 roku Grupy Aparatów Matematycznych. Konferencja wpisuje się także w obchodzone w Polsce 100-lecie niepodległości. Referat otwierający konferencję wygłosi profesor Andrzej Blikle.


Seminarium „Zakłady Mera – historia minikomputerów polskich”
organizator: Grupa pracowników Zakładów MERA oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne
termin: 29 października 2018
miejsce: Warszawski Dom Technika Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Czackiego 3/5

W Zakładach MERA wyprodukowano w latach 70 tych ponad 3 tysiące minikomputerów rodzimej konstrukcji. Były one instalowane w zakładach produkcyjnych oraz biurach całej Polski stanowiąc dla większości z nich pierwszy kontakt z elektroniczną techniką obliczeniową. W czasie seminarium konstruktorzy, programiści i technolodzy ERY przedstawią historię powstania i produkcji polskich minikomputerów K-202, MERA 300, MERA 400, MERA SM-CAMAC, komputera personalnego MAZOVIA., układów sterowania obrabiarkami NUCO i NUXON. Omówione zostaną najciekawsze zastosowania oraz przedstawiona będzie historia eksportu systemów komputerowych produkcji Zakładów ERA. Przedstawione zostaną technologie produkcji stosowane w tym okresie. Poza byłymi pracownikami Zakładów MERA konferencja skierowana jest do młodzieży szkolnej, studentów oraz pracowników nauki. Jej celem jest pokazanie myśli oraz inicjatywności polskich konstruktorów w trudnym okresie braku wolnego dostępu do wiedzy światowej.

Konferencja zgromadziła ponad 180 uczestników – liczne grono osób związanych zawodowo z Zakładami „Era” i Instytutem Maszyn Matematycznych, pasjonatów historii informatyki, specjalistów z branży i uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 oraz Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka. Obrady otworzyli: Jerzy Sławiński – zastępca dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Zakładów oraz Włodzimierz Marciński – prezes PTI i także były pracownik „Ery”.

Podczas uroczystej inauguracji wręczono Statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki Wojciechowi Brzeskiemu, Małgorzacie Koryckiej-Purchale, Wojciechowi Kossakowskiemu, Januszowi Popko, Jerzemu Sławińskiemu i Krzysztofowi Wasiekowi. Przypominamy, że wcześniej medale 70-lecia Polskiej Informatyki otrzymały inne osoby zaangażowane w prace Zakładu – Jerzy Dżoga i Barbara Szymańska.

Część merytoryczną otworzył Jerzy Sławiński, który zaprezentował przegląd historii Zakładów Era. Główny technolog Andrzej Bibiński opowiedział o tajnikach produkcji Zakładu w latach jego największej świetności. Technologię testowania pakietów przybliżył Jerzy Słomczyński – konstruktor Zakładów „Era”. Inżynier Wojciech Brzeski przypomniał o produkowanych w Zakładach „Era” pamięciach komputerowych – bębnowych i dyskowych. Historię powstania MERY 300 przedstawił Janusz Popko, jeden z głównych konstruktorów tego systemu. O kolejnej rozbudowanej linii minikomputerów ¬– MERZE 400 – opowiedział Jerzy Dżoga. System ten powstał w oparciu o komputer K-202 skonstruowany przez zespół pod kierunkiem inż. Jacka Karpińskiego.

W Zakładach wytwarzano także maszyny kompatybilne z Systemem Małych Elektronicznych Maszyn Cyfrowych, który obowiązywał w krajach RWPG. Komputer MERA SM CAMAC okazał się najważniejszym produktem eksportowym Zakładu, o czym przypomniał Jerzy Sławiński. Krzysztof Wasiek opowiedział o kolejnym systemie – MERA CNC/NUCON 400 ¬– wytwarzanym na licencji szwedzkiej i wykorzystanym do sterowania obrabiarkami w wielkich zakładach przemysłowych. Inne zastosowania mikrokomputerów produkowanych w „Erze” przedstawił Włodzimierz Marciński – członek zespołu programistów. Ostatnim komputerem produkowanym w „Erze” była Mazovia. Prace, które doprowadziły do jej powstania przypomniał Janusz Popko. Uczestnicy seminarium mieli okazję obejrzeć Mazovię na żywo – dzięki Marcinowi Kaźmierczakowi, który prowadzi portal https://polskiekomputery.pl/.


Top