70 lat polskiej informatyki

Wydarzenia stowarzyszone

Imprezy stowarzyszone są to przedsięwzięcia organizowane przez inne organizacje, jakie odbędą się w 2018 roku, które wpisują się w tematykę obchodów jubileuszu 70-lecia informatyki polskiej oraz ŚDSI i będą objęte ich logiem. Lista pozycji będzie uzupełniana na bieżąco.

Forum Gospodarcze TIME (Telekomunikacja-Internet-Media-Elektronika)
organizator: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
termin: 5-6 marca 2018
miejsce: Hotel Hilton, Warszawa, ul.Grzybowska 63

X Forum gospodarcze TIME to spotkanie europejskiego przemysłu cyfrowego. Przez dwa dni goszczono w Warszawie liderów europejskiego przemysłu ICT, którzy realizują transformację przemysłową Industrie 4.0. Tematyka Forum zaproponowana przez zarządy Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) i Zrzeszenie Przemysłu Elektrotechnicznego (ZVEI) z Niemiec, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno licznie obecnej administracji państwowej jak i przedstawicieli całej branży elektroniki i teleinformatyki.

Przemówienie inauguracyjne Forum wygłosiła Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, wskazując na kluczowe znaczenie integracji rynku UE dla przyspieszenia rozwoju gospodarczego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pierwszy dzień poświęcono problematyce rozwoju przemysłu 4.0, a drugiego omawiano warunki, które pozwolą na przyspieszenie inwestycji w sieci 5G. W czasie dwóch sesji plenarnych oraz siedmiu tematycznych praktycznie wszyscy prelegenci i uczestnicy dyskusji wskazywali na wpływ sztucznej inteligencji na dalszy rozwój przemysłu i infrastruktury.

Międzynarodowy format Forum został pokreślony przez fakt, że pierwszy dzień konferencji został objęty patronatem europejskiego zrzeszenia krajowych i branżowych organizacji przedsiębiorstw ORGALIME, a drugi dzień odbył się pod skrzydłami europejskiej organizacji przemysłu cyfrowego DigitalEurope. Przemówienia programowe w imieniu tych organizacji wygłosili dyrektorzy generalni.

KIGEiT zasygnalizowała konieczność uruchomienia trójtorowej polityki społeczno-gospodarczej obejmującej sferę społeczną, przemysłową oraz infrastrukturalną. Pokazano, że pozwoli to na ograniczenie napięć społecznych będących skutkiem szybkich zmian na rynku pracy oraz zwiększenie korzyści wynikających ze wzrostu produktywności.

W drugim dniu szczególnie istotny głos zabrał Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy, przedstawiając dylematy i szanse polskiego rynku teleinformatycznego. W obszernej prezentacji omówił problemy, które wymagają rozwiązania oraz liczbowo opisał potencjał wzrostu, jaki drzemie w rozwoju sieci transmisji danych 5G. Olbrzymie zainteresowanie wzbudziła też prezentacja Dyrektora Biura ds. Standaryzacji ITU-T Cheasub Lee.
W czasie dyskusji tematycznych mocno wybrzmiał apel przedsiębiorców o budowę naprawdę jednolitego rynku i niwelowania różnic rozwojowych pomiędzy poszczególnymi regionami UE. Z przebiegu siedmiu sesji wynikają następujące wnioski:

  • rozwój gospodarczy w najbliższych latach będzie kształtowany przez implementacje „technologii myślenia”,
  • usieciowienie produktów materialnych będzie ulegać dalszemu przyspieszeniu, zatem konieczne jest budowanie warunków zapewniających ich interoperacyjność,
  • regulacje prawne mają coraz większy wpływ na kształt rynku i tempo rozwoju technicznego i społecznego,
  • rośnie znaczenie gospodarcze tzw. ekonomii skali, co przekłada się na konieczność tworzenia zunifikowanego prawa w ramach dużych obszarów gospodarczych,
  • rosnąca rola innowacyjności i wiedzy w życiu społeczno-gospodarczym spowoduje głębokie zmiany w strukturze zatrudnienia

Spotkanie “Łódzkie promuje ŚDSI”
organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
termin: 17 maja 2018
miejsce: Łódź, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8

„Łódzkie promuje ŚDSI” to bezpłatne warsztaty dla osób z pokolenia 45+ z terenu województwa łódzkiego prowadzone w ramach projektu,,Ucyfrowieni”. „Ucyfrowieni” to wcielenie w życie idei: „samorząd bliżej obywatela”. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego jako pierwszy w Polsce realizuje taki projekt, skierowany do mieszkańców regionu. W działaniach wspierają go patroni honorowi: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polskie Towarzystwo Informatyczne, łódzkie Uniwersytety Trzeciego Wieku. Cykl szkoleń prowadzonych od stycznia br. zakończy się konferencją w dniu 17 maja 2018.


Konferencja “Problemy Społeczeństwa Informacyjnego”
organizator: Katedra Społeczeństwa Informacyjnego, WNEiZ, US
termin: 18 maja 2018
miejsce: Szczecin, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. A. Mickiewicza 64

Celem konferencji jest stworzenie forum dla wymiany poglądów na temat aktualnego stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a także pewna retrospekcja w związku z 70 – leciem Polskiej Informatyki. Co prawda, określenie „społeczeństwo informacyjne” zaczęło pojawiać się w Polsce wiele lat później, ale podwaliny do jego powstawania mają swoje źródło w Państwowym Instytucie Matematycznym w Warszawie, bo właśnie tam w późnych latach czterdziestych dwudziestego wieku zaczęła się ONA, czyli POLSKA INFORMATYKA!

Siedemdziesiąt lat – to właściwie jedno pokolenie. I tak jak zmienia się człowiek na przestrzeni takiego czasu, tak i INFORMATYKA zmieniała się … ale w odwrotnym kierunku! Stawała się bowiem coraz bardziej silna, nowoczesna, szybka, uniwersalna … – nie starzała się ale młodniała. A to za przyczyną kolejnych, wspaniałych generacji komputerów. I wspaniałych ludzi – Informatyków (takich przez duże I) różnych profesji – którzy ją tworzyli, pielęgnowali i stale kreowali nowe jej możliwości. A my dziś po siedemdziesięciu latach pytamy: Jaka relacja systemotwórcza łączy człowieka z komputerem? Czy jest to synergia czyli twórcza harmonia, czy może antagonizm objawiający się przez niechęć, wrogość i sprzeczność interesów? Czy współpraca ta skutkuje samymi dobrymi owocami, czy może pojawiają się również jakieś kwaśne ulęgałki czy wręcz zgniłki? Szeroka tematyka tej konferencji zapowiada, że odpowiedzi mogą być szokujące …


Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego – Podkarpacie 2018
termin: 24 maja 2018 r.
miejsce: Rzeszów

Wzorem lat poprzednich Oddział Podkarpacki PTI wspólnie z SEP Oddział Rzeszowski organizuje konferencję Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2018. Konferencja odbędzie się 24 maja w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego. W tym roku konferencja połączona będzie z obchodami 70-lecia polskiej informatyki.


Konferencja InfoTRAMS-security
organizator: ISSA Polska
termin: czerwiec 2018
miejsce: Warszawa

Przedstawiono zostaną rozwiązania przydatne przy technicznych aspektach wykrywania incydentów w systemach informacyjnych oraz analizy pierwotnej przyczyny ich wystąpienia i śladów zdarzeń towarzyszących (incident forensic).
Konferencja będzie podzielona na kilka ścieżek:

  • Bezpieczeństwo – aspekty techniczne,
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
  • Audyt IT

Konferencja „Umiejętności cyfrowe 2018PI”
organizator: Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne
termin: 21 czerwca 2018
miejsce: Warszawa, sala konferencyjna Orange

Cykliczne wydarzenie którego celem jest dokonanie spojrzenia na poziom umiejętności cyfrowych w Polsce. W grupie partnerów Szerokiego Porozumienia dyskutowane będą aspekty edukacji cyfrowej, upowszechniania świadomości zjawisk świata cyfrowego zarówno wśród dorosłych jak i dzieci i młodzieży. Poruszone będą tematy dostosowywania rodzajów i poziomu umiejętności do zapotrzebowania jakie tworzy rynek pracy. W trakcie konferencji ogłoszona zostanie lista 100 osób, które w przeciągu ostatniego roku w największym stopniu przyczynili się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce.


Forum Teleinformatyki
organizator: BizTech Konsulting SA, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
termin: 28 września 2018
miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie

Forum Teleinformatyki jest najstarszą (od 1995 roku) i aktualnie największą krajową konferencją branży IT dla sektora publicznego. Począwszy od pierwszej edycji, Forum niezmiennie porusza najbardziej aktualne zagadnienia związane z praktycznym zastosowaniem informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju, tym samym odzwierciedla rozwój polskiego rynku IT. Podczas konferencji wręczane są nagrody za szczególne osiągnięcia w różnych obszarach informatyki. Najważniejsze z nich to Nagroda im. Marka Cara i „Złoty Herold”. W bieżącym roku odbędzie się XXIV edycja Forum. Na Forum wystąpi z wykładem o historii informatyki polskiej, obchodzącej jubileusz 70-lecia, Wiceprezes PTI, Marek Hołyński.


Konferencja “Od matematyki do informatyki. 1948-2018”
organizator: Marszałek Województwa Łódzkiego
termin: 3 października 2018
miejsce: Łódź, al. Piłsudzkiego 8

Konferencja ma na celu podniesienie wiedzy mieszkańców województwa łódzkiego na temat historii i rozwoju współczesnych technologii oraz wymianę doświadczeń między regionami.


Seminarium „Zakłady Mera – historia minikomputerów polskich”
organizator: Grupa pracowników Zakładów MERA oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne
termin: 4 października 2018
miejsce: Warszawski Dom Technika Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Czackiego 3/5

W Zakładach MERA wyprodukowano w latach 70 tych ponad 3 tysiące minikomputerów rodzimej konstrukcji. Były one instalowane w zakładach produkcyjnych oraz biurach całej Polski stanowiąc dla większości z nich pierwszy kontakt z elektroniczną techniką obliczeniową. W czasie seminarium konstruktorzy, programiści i technolodzy ERY przedstawią historię powstania i produkcji polskich minikomputerów K-202, MERA 300, MERA 400, MERA SM-CAMAC, komputera personalnego MAZOVIA., układów sterowania obrabiarkami NUCO i NUXON. Omówione zostaną najciekawsze zastosowania oraz przedstawiona będzie historia eksportu systemów komputerowych produkcji Zakładów ERA. Przedstawione zostaną technologie produkcji stosowane w tym okresie.

Poza byłymi pracownikami Zakładów MERA konferencja skierowana jest do młodzieży szkolnej, studentów oraz pracowników nauki. Jej celem jest pokazanie myśli oraz inicjatywności polskich konstruktorów w trudnym okresie braku wolnego dostępu do wiedzy światowej.


Seminarium „Co było w Polsce przed informatyką?”
organizator: Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne
termin: 18 października 2018
miejsce: Warszawa

Zanim w 1948 roku powołano w Polsce pierwszą placówkę naukową zajmującą się elektroniczną techniką obliczeniową, na początku XX wieku lwowska szkoła matematyczna nie miała sobie równych w Europie. Poziom nauk matematycznych oraz kreatywność inżynierów polskich był tak wysoki, że pozwolił w roku 1920 na zakłócanie łączności armii bolszewickiej oraz odczytywanie jej szyfrów. Inne dowody matematycznego i algorytmicznego myślenia Polaków dała historia łamania szyfrów Enigmy. Okres „przedkomputerowy” w Polsce zamyka powołanie w grudniu 1948 roku Grupy Aparatów Matematycznych. Konferencja wpisuje się także w obchodzone w Polsce 100-lecie niepodległości. Referat otwierający konferencję wygłosi profesor Andrzej Blikle.


Top